1. OBCHODNÉ PODMIENKY

  Ing. Ivana Gemzická - www.ivanagemzicka.sk

 

 1. Úvodné ustanovenia

a/ Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov /ďalej len obchodný zákonník/, ktorej predmetom je nákup a predaj internetového vzdelávacieho ebooku: „Ako ľahko vytvoriť a úspešne používať Kreatívny diár“ /ďalej len predmet kúpy/ a živých kurzov a workshopov, ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok http:/ivanagemzicka.sk

b/ Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je fyzická osoba podnikateľ:

 Ing. Ivana Gemzická

Žiarska 602/2, 031 04  Liptovský Mikuláš

Slovenská Republika

IČO: 35409304

DIČ: 1021657296

Telefón: 00421 914 162 727

c/ V otázkach bližšie neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

 1. Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky na webovej adrese https://ivanagemzicka.eu/ Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky https://ivanagemzicka.eu/objednavka-ebooku/, alebo  https://ivanagemzicka.eu/objednavka-kurzu-farby-a-farbenie/.

Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne zaväzná a kupujúceu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodné podmienky – Ing. Ivana Gemzická – www.ivanagemzicka.eu© Ing. Ivana Gemzická na webovej stránke: https://ivanagemzicka.eu/obchodne-podmienky/ a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

 1. Kúpna cena, daňový doklad

a/  V zhrnutí objednávky a na webovej adrese https://ivanagemzicka.eu/objednavka-ebooku/ alebo https://ivanagemzicka.eu/objednavka-kurzu-farby-a-farbenie/ je uvedená konečná cena produktu. Predávajúci nie je plátca DPH, uvedená cena je konečná.

b/ Faktúra – daňový doklad: K platbe prevedenej na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. 

 1. Spôsob a forma platby

a/ Spôsob platby – Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu kupujúci zadáva pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

b/ Možnosti platieb

 1.  Bankovým prevodom na účty fyzickej osoby podnikateľa Ing. Ivany Gemzickej vedené v EUR alebo CZK
 2. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

c/ Forma platby - Platba je možná jedine jednorázová, platba na splátky nie je možná

d/ Bonusy -  Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je na webovej stránke https://ivanagemzicka.eu/), budú zaslané spolu s ebooku po uhradení čiastky, v prípade živých kurzov si ich zákazník vyčerpá pri ďalšom najbližšom nákupe.

 1. Záruka

a/ Za ebook „Ako ľahko vytvoriť a úspešne používať Kreatívny diár“ fyzická osoba podnikateľ  Ing. Ivana Gemzická ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 30 dní.

b/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné previesť elektronickou formou na emaili: info@ivanagemzicka.eu s predhlásením, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene ebooku. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.

c/ Ebook „Ako si ľahko vytvoriť a úspešne používať Kreatívny diár“ je napísaný s cieľom skutočne pomôcť všetkým, ktorí si ho zakúpia. 

d/ V prípade kurzov vrátenie platby nie je možné, kupujúci môže na kurz za seba poslať náhradu. Pri kurze Farby a farbenie môže kupujúci čerpať svoje lekcie 2 mesiace od dátumu zakúpenia.

 1. Zodpovednosť

Zodpovednosť za obsahu webu -Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 

 1. Ochrana osobných údajov

a/ Prehlásenie predávajúceho - Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadáva kupujúci v prihláške sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných operácií, vystavenia daňového dokladu, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

b/ Detailné osobné dáta a údaje o nákupoch kupujúcich sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

c/ Celé znenie Ochrany osobných údajov je uvedené na tejto adrese: https://ivanagemzicka.eu/ochrana-osobnych- udajov/  

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.4.2015. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok https://ivanagemzicka.eu poprípade ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://ivanagemzicka.eu  a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.